ERIS - společné projekty

ERIS podal v rámci evropského programu Horizont 2020 žádost o grant pro výzkumný projekt nazvaný SOLID©ITY, který se zaměřuje na výzkum směřující k rozvoji solidárních, inovativních, dynamických a soudržných měst pomocí měření, analýzy a určování inovativních politik a metod v různých evropských městech.

Životní podmínky v moderních evropských společnostech jsou stále více charakterizovány podstatnými změnami vlivem (ekonomické) krize. Ekonomická nejistota, migrace za prací a sociální vyloučení jsou jen některými z výzev, kterým v současnosti jednotlivci čelí. Výsledkem je zvyšující se nedůvěra a snižující se solidarita mezi občany různých evropských měst. Důraz je se stále větší naléhavostí kladen na poskytnutí podpory evropským městům směrem k jejich vyšší odolnosti a udržitelnosti tak, aby mohly čelit ekonomické i sociální krizi. Politiky sociální inkluze procházejí neustálými proměnami ve světle těchto finančních tlaků a změn ve vedení. Zatímco některá města finančně prosperují, jiná procházejí vleklou krizí, která se odráží v nižší kvalitě života občanů. Jakým způsobem mohou obce měřit a strategicky a aktivně podporovat a zplnomocňovat schopnost samotného města čelit krizi? Jaké jsou nejdůležitější podmínky a jaké jsou nejúspěšnější strategie ve zvládání ekonomické krize a udržení sociální koheze a soudržnosti mezi občany?

Projekt SOLID©ITY chce na tyto otázky nalézat odpovědi. Skupina výzkumníků v tomto projektu je konsorcium Evropských výzkumníků a profesionálů se zkušenostmi v oblasti sociální politiky, sociálních investic a sociálního bezpečí. Pomocí multidisciplinárního, komparativního přístupu chce SOLID©ITY skupina rozvíjet a použít „SOLID©ITY“ teorii jako konceptuální rámec, ve kterém schopnost města vyrovnávat se s krizí závisí na  vzájemných vztazích ve čtyřech hlavních dimenzích – strukturální, ekonomické, kulturní a sociální. Cílem výzkumu je tak na základě empirických dat z deseti evropských měst identifikovat, vykreslit a evaluovat nejpodstatnější faktory a strategie, které mohou obcím pomoci zlepšit schopnost města a jeho občanů čelit krizi a podpořit tak Evropskou sociální integraci a kohezi.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017