Přidružené členství v ERIS

 1. Přidruženými členy ERIS se mohou stát právnické i fyzické osoby, jejichž činnost souvisí se vzděláváním a výzkumem v  oblasti sociální práce.

 2. O přidruženém členovi ERIS rozhoduje na základě podané přihlášky EDR (viz níže).

 3. Přidružené členství je zpoplatněno ročním členským poplatkem, o jehož výši rozhoduje EDR. Členský poplatek je splatný do 30. ledna daného kalendářního roku.

 4. Přidružení členové jsou oprávněni:
  1. být informováni o činnosti a výzkumných záměrech ERIS;
  2. podávat podněty a návrhy EDR;
  3. účastnit se zasedání EDR s  hlasem poradním;
  4. účastnit se akcí a aktivit pořádaných ERIS.

 5. Přidružení členové jsou povinni:
  1. řídit se těmito Stanovami a dodržovat je;
  2. jednat v souladu s posláním ERIS a jeho cíli, chránit jeho dobré jméno;
  3. aktivně se podílet na činnosti ERIS;
  4. zaplatit roční členský poplatek ve stanovené výši a termínu;
  5. aktualizovat údaje uvedené v přihlášce.

Přihlášky EDR:


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022