Edice ERIS monografie - nabídka publikací


Pfaller-Rott, Monika; Kállay, Andrej, Böhler, Doris (Eds.) Social Work with Migrants and Refugees
5. monografie zahrnuje články ze 14 zemí a v obsáhlé úvodní kapitole nastiňuje ústřední aspekty terminogie a statistik k mezinárodní migraci, lidským právům a rovněž stručně uvádí všechny články.
První část pojednává o sociální práci s uprchlíky v Eropě z pohledu Rakouska, České republiky, Francie, Finska, Německa, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Švýcarska. Široká škála zemí severní, střední a východní Evropy poskytuje početné koncepty společných výzev, různých přístupů, obtíží, ale rovněž příklady dobré praxe.
Ve druhé části, která zahrnuje články z Afriky (Maroko, Niger), Středního východu (Kurdistán a Irák), Latinské Ameriky (Kolumbie) a Asie (Indie), jsou různorodé perspektivy upozorňující na speciální aspekty migrace jako je transformace od emigrace k transmigraci do imigračních zemí nebo důležitost remittancí do národních ekonomik.
Ústředním tématem závěrečné části jsou výzvy pro profesi sociální práce v oblasti práce s uprchlíky a migranty. Publikace umožňuje sdílení, diskusi a kritickou reflexi a možnost učit se navzájem.

Cena: 250,- Kč


obálka


Sýkorová, D., Klimentová, E. (Eds.) Poverty and Social Work
Tato kolektivní monografie nabízí popis a analýzu chudoby v sociální politice a v praxi sociální práce šesti evropských zemí. Autoři jednotlivých kapitol zvolili pro svá témata takové hledisko, které považovali za nejdůležitější a nejspecifičtější pro jejich zemi, resp. pro její sociální politiku. Vedle kapitol napsaných autory z Německa, Francie, Dánska, Nizozemí, tedy zemí s dlouhou tradicí demokracie ve veřejné sféře, zde najdeme i příspěvky od autorů z postkomunistických zemí – Lotyšska, Slovenska, Česka. Ty poslední čelí úkolu vybudovat po pádu totalitního režimu nový koncept sociální politiky založený na demokratických základech.

Vydala Ostravská univerzita v Ostravě - EVIS ve spolupráci s nakladatelstvím Albert, 2017.
Cena: 300,- Kč.


obálka


Juha Hämäläinen, Brian Littlechild, Marie Špiláčková (Eds.): Social Work Research across Europe: Methodological Positions and Research Practice - Part I + Part II
Tato dvoudílná publikace nabízí jedinečný vhled do problematiky výzkumu v sociální práci v rámci celé Evropy. První díl mapuje oblast střední, jižní a východní Evropy a druhý díl sleduje vývoj v severní a západní Evropě.
Oba díly přinášejí kritický pohled na trendy ve výzkumu v různých evropských zemích – jeho historii, vliv na politiku a sociální práci v praxi. Zkoumají rovněž klíčové faktory ovlivňující vývoj výzkumných paradigmat – metody výzkumu, oblasti zájmu a zkoumání a výzkumný potenciál každé z těchto oblastí.obálka


Peter Erath, Brian Littlechild - Social Work across Europe, Accounts from 16 Countries
Psát knihu o sociální práci v Evropě je žádoucí a důležitý, ale zároveň i velmi obtížný úkol. Kapitoly v této knize vám představí rozmanitou škálu současných přístupů a teorií, výsledky výzkumů, metody či diskuze a podávají tak ucelený přehled o tendencích a debatách, které může každý čtenář využít pro srovnání specifických aspektů ve své zemi a v ostatních zemích - nebo, což je možná ještě důležitější, pro seznámení se s vývojem v Evropě, např. s ekonomizací sociální práce, tendencemi k manažerizmu, managementu rizika a devalorizaci sociální práce i sociálna obecně.

Vydala Ostravská univerzita v Ostravě - EVIS ve spolupráci s nakladatelstvím Albert, 2010.
Cena: 300,- Kč.

Recenze v časopisu Sociální práce/Sociálna práca ročník 2012, číslo 1


the book


Juha Hämäläinen, Brian Littlechild, Oldřich Chytil, Miriam Šramatá, Emmanuel Jovelin (Eds.): Evolution of Child Protection and Child Welfare Policies in Selected European Countries
V moderních společnostech je neustálá potřeba rozvíjet naše chápání a zajišťování ochrany dětí. Tím, jak se moderní společnosti stávají stále více a více složitějšími, je zdravý a všestranný rozvoj dětí a mládeže hned z několika důvodů ohrožen. Mechanismy tohoto procesu jsou složité a velkou měrou se v jednotlivých zemích liší. V různých společnostech se časem vyvinuly různé druhy infrastruktur, které této výzvě čelí. Tradice přístupů a metod ochrany dětí v jednotlivých zemích jsou ovlivněny stejnými společenskými, kulturními, ekonomickými a politickými faktory jako vývoj společnosti obecně. Kapitoly v této knize zkoumají vývoj a stav sociální politiky, legislativy, poskytování a praxi sociálních služeb ve vybraných evropských zemích s cílem přispět k celoevropskému chápání této problematiky a jejího rozvoje.

Vydala Ostravská univerzita v Ostravě - EVIS ve spolupráci s nakladatelstvím Albert, 2012.
Cena: 300,- Kč.


the book
Objednávky možno zasílat na e-mail:
nebo Ostravská univerzita v Ostravě, ERIS, Mgr. Michaela Vontorová, Českobratrská 16, 702 00 Ostrava.
Uveďte, prosím, adresu odběratele a DIČ.


Zveřejněno / aktualizováno: 19. 01. 2022