7. ročník medzinárodnej konferencie ERIS a Katedry sociálnej práce „Identita sociálnej práce v Európe – akademická a odborná diskusia“

Do kolobehu októbrových konferencií sa v tomto roku zaradil aj (už v poradí) 7. ročník medzinárodnej konferencie Európskeho výskumného inštitútu v sociálnej práci (ERIS) organizovaný v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave s názvom „Identita sociálnej práce v Európe – akademická a odborná diskusia“.

Konferencia sa uskutočnila v dňoch 10. – 11. októbra 2013 v priestoroch Auly Pazmaneum za účasti hostí zo Slovenska, Nemecka, Veľkej Británie, Poľska, Holandska, Českej republiky, Francúzska, Rakúska, Litvy či ďalekého Fínska. Konferenciu slávnostným príhovorom otvorila hlavná organizátorka doc. Miriam Slaná a tiež významní hostia, zástupca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Jozef Burian, rektor Trnavskej Univerzity prof. Marek Šmíd a riaditeľ ERIS doc. Oldřich Chytil.

V predchádzajúcich ročníkoch sa konferencie ERIS zaoberali mnohými závažnými témami sociálnej práce, ako sú jej interdisciplinárne ukotvenie, výskum v sociálnej práci, diverzita a konvergencia sociálnej politiky a sociálnej práce v rôznych krajinách sveta a podobne. V tomto roku sa téma konferencie viac špecializovala na profesionálnu identitu sociálnej práce a to ako akademickej disciplíny tak profesionálnej činnosti. Dopady globalizácie, marketizácie a ekonomizácie významne ovplyvňujú verejný sektor a profesionálov pracujúcich v rámci tohto sektora. Za posledných 20 rokov sa v krajinách Európy predstava o fungovaní verejného sektora a tiež profesionálov, ktorí v ňom fungujú, výrazne mení. V dôsledku týchto zmien musia profesionáli čeliť viacerým výzvam. Často nejde iba o otázky spôsobu výkonu svojej profesionálnej role, ale často o fundamentálne otázky o hodnotách, zmysle profesie a profesionálnej identity. Sociálna práca ako imanentná súčasť verejného sektora, je mnohokrát považovaná za sféru s nie vždy jasne definovanou identitou, resp. prienikom identít ako administratívnej, filantropicko - charitatívnej, profesionálnej a aktivistickej. Práve pre všetky spomínané dôvody bol výber témy konferencie jasný a ERIS a Katedra sociálnej práce sa rozhodla pre tému identity sociálnej práce a to ako z hľadiska akademického tak i praktického aj na základe prebiehajúceho riešeného APVV projektu s rovnakým názvom. Cieľom konferencie bolo diskutovať najmä o nasledujúcich témach vo viacerých paralelne prebiehajúcich workshopoch:

  • Formovanie identity sociálnej práce v rôznych krajinách
  • Možnosti skúmania identity sociálnej práce
  • Globálne a lokálne vplyvy na identitu sociálnej práce
  • Profesionalizácia a vedomosti nutné k výkonu sociálnej práce - identita v kontexte vysokoškolského vzdelávania

Súčasťou konferencie bola aj tzv. Young Academic Conference, samostatná sekcia pre študentov magisterského a doktorandského stupňa štúdia, kde mali študenti možnosť prezentovať a následne konzultovať výskumy svojich prác s mnohými odborníkmi nielen zo slovenských ale predovšetkým zahraničných univerzít.

Celkovo sa konferencie zúčastnilo 156 účastníkov. Okrem hlavných 4 plenárnych prednášok odznelo v rámci workshopov 42 príspevkov, z toho slovenských 22 a zahraničných 25. Študenti magisterského a doktorského štúdia spolu odprezentovali 10 príspevkov. V rámci oboch dní konferencie bol program veľmi zaujímavý a obohatený prednáškami vzácnych hostí. Azda najväčšiu pozornosť získal profesor Malcolm Payne, ktorý svojou bezchybnou typicky britskou angličtinou predostrel problematiku identít „sociálnych prác“ v rámci Európy. Ďalším vzácnym hosťom bol profesor Hans van Ewijk z Holandska, profesor Libor Musil zo susednej Českej republiky a profesorka Jana Levická, ktorá v hlavných plenárnych prednáškach reprezentovala našu fakultu. K plynulému priebehu konferencie prispela aj pomoc kolegov z Katedry sociálnej práce a tiež z radov študentov, ktorým patrí srdečná vďaka organizátorov a poďakovanie tiež smeruje všetkým, ktorý prispeli svojimi príspevkami a diskusiou k naplneniu cieľov konferencie. Spoločne sa už teraz tešíme na ďalší ročník ERIS konferencie, ktorý sa uskutoční budúci rok na pôde University of Hertfortshire vo Veľkej Británii.

Michaela Hromková
Miriam Slaná
Andrej Kállay


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022